Zdravotnícky záchranár

V študijnom odbore zdravotnícky záchranár sa pripravujú budúci zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí vykonávať odborné pracovné činnosti v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby, ambulanciách zdravotnej záchrannej služby, mobilných intenzívnych jednotkách a zložkách integrovaného záchranného systému.

Kód odboru

Zdravotnícky záchranár - 5315 N

Absolvent študijného odboru je pripravený:

  • spolupracovať so zložkami integrovaného záchranného systému v diagnostickom a liečebnom režime pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  • spolupracovať pri riešení života ohrozujúcich stavov, úrazov a iných chorobných dejov v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
  • získavať informácie pre použiteľnosť v praxi, viesť zdravotnú dokumentáciu a pracovať s ňou v súlade s právnymi predpismi a následkami

Rozsah praxe

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou (praktická a teoretická časť). Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠVVaŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider