Praktická sestra

Študijný odbor praktická sestra pripravuje budúcich zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Kód odboru

Praktická sestra - 5361 M

Absolvent študijného odboru je pripravený

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií
  • spolupracovať s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
  • poskytovať odbornú prvú pomoc
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadeni

Rozsah praxe

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider