Asistent výživy

Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí poskytovať služby v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a ďalších zariadeniach.

Kód odboru

Asistent výživy - 5304 M

Absolvent študijného odboru je pripravený

  • odborne vykonávať všetky činnosti súvisiace so stravovaním a výživou klienta/pacienta
  • vzdelávať a ovplyvňovať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť
  • poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov
  • starať sa o výživu ľudí v rámci prevencie civilizačných chorôb
  • zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách chorôb v rámci celkovej liečby
  • spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj spĺňať stravovacie potreby pacientov
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a výživou
  • poskytovať odbornú prvú pomoc

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider